Zarząd Spółdzielni składa się z 1 do 3 osób powołanych przez Radę Nadzorczą, w tym Prezesa i jego Zastępców, jeśli Zarząd jest wieloosobowy. Z członkami Zarządu zatrudnionymi w Spółdzielni Rada Nadzorcza nawiązuje stosunek pracy – w zależności od powierzonego stanowiska – na podstawie powołania lub umowy o pracę stosownie do wymogów kodeksu pracy.

Od 2007 roku w Spółdzielni funkcjonuje zarząd jednoosobowy.
Funkcję Prezesa Zarządu pełni Jerzy Kruk.

Pełnomocnikami zarządu są:

 • Dariusz Podroużek – dyrektor Spółdzielni,
 • Maria Raczyńska – pełnomocnik zarządu ds. ekonomiczno-finansowych, główna księgowa,
 • Małgorzata Rączkowska – pełnomocnik zarządu ds. terenowo-prawnych,
 • Janusz Naskręcki – pełnomocnik zarządu, kierownik osiedla I,
 • Grzegorz Hanc – pełnomocnik zarządu, kierownik osiedla II,
 • Robert Grabe – pełnomocnik zarządu, kierownik osiedla III,
 • Ewa Łońska – pełnomocnik zarządu ds. ISO, z-ca głównej księgowej.

Zgodnie z § 36 ust. 2 Statutu Spółdzielni – do kompetencji zarządu w szczególności należy:

 1. podejmowanie decyzji w sprawie zawierania umów dotyczących statusu prawnego lokalu oraz członko-stwa wynikającego z § 4 ust. 3 statutu,
 2. zawieranie umów w sprawach: budowy lokali, rozliczeń finansowych, przekształcania lokatorskiego prawa do lokalu w odrębną własność, wyodrębniania własności lokali, przeniesienia własności lokali, rozliczeń z tytułu dodatkowego wyposażenia lokali,
 3. sporządzanie projektów planów gospodarczych, programów działalności i rozwoju Spółdzielni wynika-jących ze Statutu,
 4. prowadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach uchwalonych programów i planów Spółdzielni, i wyko-nywanie związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych,
 5. zabezpieczenie majątku Spółdzielni,
 6. sporządzanie rocznych sprawozdań i bilansów, przedkładanie ich do przyjęcia przez Radę Nadzorczą i zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie,
 7. zwoływanie Zebrań: Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej – w trybie określonym w § 31 ust. 2 Statutu.