Zarząd Spółdzielni składa się z 1 do 3 osób powołanych przez Radę Nadzorczą, w tym Prezesa i jego Zastępców, jeśli Zarząd jest wieloosobowy. Z członkami Zarządu zatrudnionymi w Spółdzielni Rada Nadzorcza nawiązuje stosunek pracy – w zależności od powierzonego stanowiska – na podstawie powołania lub umowy o pracę stosownie do wymogów kodeksu pracy.

Członkami Zarządu są:

 • Dariusz Podroużek – prezes zarządu
 • Maria Raczyńska – zastępca prezesa zarządu
 • Ewa Łońska – zastępca prezesa zarządu

Pełnomocnikami Zarządu są:

 • Wojciech Międzik – pełnomocnik zarządu, kierownik osiedla I
 • Grzegorz Hanc – pełnomocnik zarządu, kierownik osiedla II
 • Robert Grabe – pełnomocnik zarządu, kierownik osiedla III

Zgodnie z § 36 ust. 2 Statutu Spółdzielni – do kompetencji zarządu w szczególności należy:

 1. podejmowanie decyzji w sprawie zawierania umów dotyczących statusu prawnego lokalu oraz członko-stwa wynikającego z § 4 ust. 3 statutu,
 2. zawieranie umów w sprawach: budowy lokali, rozliczeń finansowych, przekształcania lokatorskiego prawa do lokalu w odrębną własność, wyodrębniania własności lokali, przeniesienia własności lokali, rozliczeń z tytułu dodatkowego wyposażenia lokali,
 3. sporządzanie projektów planów gospodarczych, programów działalności i rozwoju Spółdzielni wynika-jących ze Statutu,
 4. prowadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach uchwalonych programów i planów Spółdzielni, i wyko-nywanie związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych,
 5. zabezpieczenie majątku Spółdzielni,
 6. sporządzanie rocznych sprawozdań i bilansów, przedkładanie ich do przyjęcia przez Radę Nadzorczą i zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie,
 7. zwoływanie Zebrań: Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej – w trybie określonym w § 31 ust. 2 Statutu.