Informacja o przetwarzaniu danych osobowych użytkowników lokali

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowy 27.04.2016r. (z późniejszymi zmianami) informujemy, że administratorem danych osobowych użytkowników lokali jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Metalowiec z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Inżynierskiej 17, tel. 71 33 29 300.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku zarządzania nieruchomością, wynikającego z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i/lub zawartej umowy i realizacji zadań statutowych Spółdzielni. Okres przechowywania danych osobowych dla poszczególnych grup dokumentów określony został w „Rzeczowym wykazie akt”, sporządzonym na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

Posiada Pani/Pan – o ile nie narusza to przepisów ustawowych – prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dane osobowe mogą być powierzane innym firmom współpracującym ze Spółdzielnią na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie realizacji obowiązku zarządzania nieruchomościami i zadań wynikających ze statutu Spółdzielni. Dane osobowe nie będą przekazywane do innych państw.

Informacja o ochronie danych osobowych w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego

W celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie zarządzanym przez Spółdzielnię stosowany jest monitoring wizyjny. O zastosowaniu monitoringu informują także oznaczenia zamieszczone na terenie zarządzanym przez Spółdzielnię.

W związku z tym informujemy, że:

 1. Administratorem danych jest: Spółdzielnia Mieszkaniowa Metalowiec z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Inżynierskiej 17.
 2. Dane osobowe (wizerunek) są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa mienia znajdującego się na terenie objętym monitoringiem, w tym zabezpieczenia przed ewentualną kradzieżą a także zapewnienia bezpieczeństwa osobowego – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora, art.6 ust.1 lit.f RODO.
 3. Dane osobowe mogą być powierzane podmiotom, z którymi Spółdzielnia zawarła umowę na techniczną obsługę monitoringu. Obecnie:
  • BRAMEXPERT TOMASZ MARCINKOWSKI z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kamieńskiego 254 – serwis kamer monitoringu wizyjnego
  • ELF24 Oddział Wrocław ul. Komandorska 147 – serwis kamer monitoringu wizyjnego
  • „Verizone” z siedzibą przy ul. Hiszpańskiej we Wrocławiu – serwis urządzeń wchodzących w skład systemu informatycznego
 4. Dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące. W wypadku, gdy nagranie obrazu stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub nagrania mogą stanowić dowód w postępowaniu, okres przechowywania nagrań zostanie przedłużony do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tego okresu nagrania obrazu będą niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane przez Spółdzielnię innych państw.
 6. Osobom przebywającym na terenie monitorowanym przez Spółdzielnię przysługuje prawo danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na zasadach i w zakresie wynikającym z RODO.
 7. Informujemy o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Prawo spółdzielcze

ustawa_o_spoldzielczosci

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

ustawa_o_spoldzielniach_mieszkaniowych