Rada Nadzorcza jest organem powołanym do nadzorowania i kontrolowania działalność Zarządu Spółdzielni. Rada Nadzorcza kontroluje wykonywanie zadań oraz realizację celów statutowych Spółdzielni „Metalowiec”, a także nad jej działalnością.

Rada Nadzorcza składa się z 9 do 12 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie, po 3-4 członków, w systemie rotacyjnym – przewidującym co roku ustąpienie członków, którym skończyła się w danym roku kadencja. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 3 lata, przy czym nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje – wybór na kolejne kadencje może nastąpić po co najmniej 1 rocznej przerwie.

Skład Rady Nadzorczej, po wyborach w 2023 roku:
Przewodniczący – Wojciech Wąs, Osiedle III
Zastępca Przewodniczącego – Jarosław Ciołkosz, Osiedle II
Sekretarz – Stefan Więckowski, Osiedle I

Pozostali członkowie:

Zdzisław Sępowicz – Osiedle I
Magdalena Graczyk – Osiedle I
Jan Kubiak – Osiedle I

Wanda Szklarska – Osiedle II
Edmund Krawiec – Osiedle II
Elżbieta Czech – Osiedle II

Halina Łuć – Osiedle III
Danuta Małecka – Osiedle III
Aleksandra Dąbrowska – Osiedle III

Zgodnie z §29 Statutu Spółdzielni – do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

 1. uchwalenie planów gospodarczych i programów działalności oraz planów rozwoju Spółdzielni,
 2. nadzór i kontrola działalności Spółdzielni, a w szczególności:
  • badanie okresowych sprawozdań oraz bilansów, w tym także podejmowanie uchwał w przedmiocie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych spółdzielni,
  • dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań społeczno – gospodarczych, ze specjalnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw członkowskich,
  • przeprowadzanie kontroli sposobu załatwiania przez Zarząd Spółdzielni uchwał organów Spół-dzielni i wniosków poszczególnych jej członków,
 3. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu,
 4. zatwierdzania struktury organizacyjnej Spółdzielni,
 5. ocenianie pracy członków Zarządu Spółdzielni i występowanie do Walnego Zgromadzenia z wnioskami dotyczącymi absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu,
 6. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę bilansu,
 7. podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Spółdzielnią a członkiem Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach,
 8. reprezentowanie Spółdzielni na zewnątrz, w zakresie wynikającym ze Statutu,
 9. uchwalanie wszelkich regulaminów nie zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia w szczególności Regulaminów: Zarządu Spółdzielni, Porządku domowego, Gospodarki lokalami, Rozliczeń finansowych w Spółdzielni, Rozliczeń kosztów i przychodów w odniesieniu do poszczególnych nieruchomości,
 10. uchwalenie zasad rozliczenia kosztów inwestycji i ulepszenia (modernizacji) oraz ustalenie wysokości wkładów na te zadania,
 11. skreślono uchwalą ZPC 14.06.2002 r.,
 12. uchwalanie szczegółowych zasad rozliczenia kosztów z użytkownikami lokali i dzierżawcami tere-nów oraz ustalania wysokości opłat za lokale (związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na te lokale, a także eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni),
 13. ustalenie podziału członków na części Walnego Zgromadzenia,
 14. wybór i odwołanie członków Zarządu,
 15. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu oraz skarg na działalność Zarządu Spółdzielni,
 16. zwoływanie Walnego Zgromadzenia w sytuacji określonej w Statucie,
 17. opiniowanie spraw co do wystąpienia na drogę sądową o orzeczenie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub żądania sprzedaży lokalu w drodze licytacji,
 18. wyrażanie zgody na przystępowanie Spółdzielni do organizacji o charakterze społeczno-gospodarczym.