Rada Osiedla składa się z 9 do 15 członków wybranych przez odpowiednią część Walnego Zgromadzenia na okres 4 lat, spośród członków Spółdzielni zamieszkałych w Osiedlach objętych częścią Walnego Zgromadzenia. W SM „Metalowiec” funkcjonują trzy Rady Osiedli. Po jednej dla każdego Osiedla wchodzącego w skład Spółdzielni.

Zgodnie z § 44 Statutu spółdzielni do zakresu działania Rady Osiedla należy:

 1. współdziałanie z Zarządem i Radą Nadzorczą przy ustalaniu i kontroli realizacji planów gospodarczych w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i działalności gospodarczo – kulturalnej danego osiedla i opiniowanie tych planów,
 2. współdziałanie z Radą Nadzorczą w sprawowaniu nadzoru i kontroli nad działalnością Zarządu Spółdzielni dotyczącą spraw osiedla i administracji osiedla,
 3. zgłaszanie do Zarządu wniosków i opinii w sprawie gospodarki lokalami w osiedlu,
 4. rozpatrywanie i opiniowanie wniosków zgłoszonych przez członków i mieszkańców, oraz skarg na działalność administracji osiedla,
 5. opiniowanie struktury organizacyjnej osiedla (administracji) i wnioskowanie zmian,
 6. opiniowanie kandydatów na kierownika osiedla i jego zastępców oraz stawianie wniosków o ich powołanie lub odwołanie,
 7. ocenianie działalności administracji osiedla i rozpatrywanie skarg na działalność kierownika osiedla i jego zastępców,
 8. organizowanie pomocy i opieki społecznej w ramach wydzielonych funduszy Spółdzielni,
 9. krzewienie kultury współżycia społecznego i propagowanie idei poszanowania mienia wspólnego i prowadzenia rozjemstwa między członkami,
 10. prawo powoływania Rad Mieszkańców budynków,
 11. rozpatrywanie innych spraw związanych z działalnością Osiedla, zleconych przez część Walnego Zgromadzenia, Radę Nadzorczą lub wnioskowanych przez Zarząd Spółdzielni.