Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni. Każdy członek Spółdzielni może brać udział w Walnym Zgromadzeniu (jednej jego części) tylko osobiście, z uwzględnieniem ust. 5, a osoby prawne – przez ustanowionych w tym celu pełnomocników. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.

Członek Spółdzielni może udzielić pisemnego pełnomocnictwa w zwykłej formie do zastępowania go podczas obrad Walnego Zgromadzenia Członków. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.

Zgodnie z § 20 Statutu Spółdzielni – do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

 1. uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej i społeczno – kulturalnej Spółdzielni,
 2. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Spółdzielni i Rady Nadzorczej oraz zatwierdzanie sprawozdań finansowych i podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółdzielni w tych sprawach i udzielenie absolutorium członkom Zarządu,
 3. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości i zbycia zakładu lub innej jednostki organiza-cyjnej i określenie uwarunkowań tego zbycia,
 4. oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
 5. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni, wyodrębnienia osiedli pod względem organizacyjnym i gospodarczym oraz likwidacji Spółdzielni,
 6. przystępowania do innych organizacji o wyraźnym charakterze gospodarczym oraz występowania z nich,
 7. (skreślony WZ 21-23.05.2018 r.)
 8. uchwalanie Statutu Spółdzielni i jego zmian,
 9. uchwalanie regulaminów Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia,
 10. wybór Rady Nadzorczej zgodnie z § 27 Statutu Spółdzielni, tj. wybór do 4 członków w systemie ro-tacyjnym przez odpowiednią część Zgromadzenia,
 11. (skreślony WZ 21-23.05.2018 r.)
 12. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku oraz upoważ-nienie zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
 13. wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz na Kongres Spółdziel-czości,
 14. rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
 15. podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu z innych źródeł) lub spo-soby pokrycia strat,
 16. wybór Rady Osiedla, zgodnie z § 43 Statutu Spółdzielni, tj. przez odpowiednią część Zgromadzenia,
 17. udzielanie upoważnienia Radzie Nadzorczej do wyboru podmiotu badającego sprawozdanie finan-sowe spółdzielni.