Najem lokali mieszkalnych

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „METALOWIEC”
WE WROCŁAWIU PRZY UL. INŻYNIERSKIEJ 17
TEL. 71 3329 300, 71 3329 308, 71 3329 307

OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY
na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego
z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają członkowie
spółdzielni i ich rodziny

przy ul. Grabiszyńskiej 92/34, położonego na dziesiątej kondygnacji, o powierzchni użytkowej 26,30 m2, składającego się z jednego pokoju, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc – z zastrzeżeniem, że mieszkanie wymaga niezbędnego remontu, własnym staraniem i na koszt najemcy, z uwzględnieniem kosztów poniesionych na remont, w zakresie wcześniej uzgodnionym ze spółdzielnią, w opłatach za wynajem lokalu.

Mieszkanie można oglądać za pośrednictwem Administracji Osiedla II przy ul. Hallera 77b, tel. 71 3611549.

Oferty prosimy składać do 22.09.2023 roku, w Centrum Obsługi Mieszkańców
przy ul. Inżynierskiej 17 (parter), w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
przetarg na wynajem mieszkania przy ul. Grabiszyńskiej 92/34

Przedmiotem przetargu jest wysokość stawki czynszowej.

 • Stawka wyjściowa wynosi 1 500 zł/miesiąc.
 • Dodatkowo Najemca zobowiązany będzie do uiszczania opłat miesięcznych m.in. za zużyte media, średnio około 400-450 zł.
 • Zawarcie umowy uzależnione jest od wpłacenia przez Najemcę kaucji w wysokości 1400 zł na konto Spółdzielni 78 1020 5242 0000 2802 0027 7640.
 • Umowa będzie zawarta na czas określony tj. 2 lat z możliwością jej przedłużenia.

Wygrywający licytację zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy najmu do złożenia:

 1. oświadczenia Najemcy w formie aktu notarialnego, w którym Najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu, o którym mowa w art. 19d ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610), poprzez przeprowadzenie się wraz z osobami z nim zamieszkującymi do innego lokalu, w którym Najemca będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu używanego na podstawie umowny najmu okazjonalnego lokalu,
 2. oświadczenia, z podpisem notarialnie poświadczonym, właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do „innego lokalu”, o którym mowa w pkt 1, o wyrażeniu zgody na zamieszkanie Najemcy i osób z nim zamieszkujących w tym lokalu. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „METALOWIEC”
WE WROCŁAWIU PRZY UL. INŻYNIERSKIEJ 17
TEL. 71 3329 300, 71 3329 308, 71 3329 307

OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY
na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego
z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają członkowie
spółdzielni i ich rodziny

przy Alei Pracy 27A/32, położonego na siódmej kondygnacji, o powierzchni użytkowej 26,00 m2, składającego się z jednego pokoju, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc.

Mieszkanie można oglądać za pośrednictwem Administracji Osiedla I przy ul. Różanej 4/6, tel. 71 3329331.

Oferty prosimy składać do 22.09.2023 roku, w Centrum Obsługi Mieszkańców
przy ul. Inżynierskiej 17 (parter), w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
przetarg na wynajem mieszkania przy Alei Pracy 27A/32

Przedmiotem przetargu jest wysokość stawki czynszowej.

 • Stawka wyjściowa wynosi 1 500 zł/miesiąc.
 • Dodatkowo Najemca zobowiązany będzie do uiszczania opłat miesięcznych m.in. za zużyte media, średnio około 400-450 zł.
 • Zawarcie umowy uzależnione jest od wpłacenia przez Najemcę kaucji w wysokości 1400 zł na konto Spółdzielni 78 1020 5242 0000 2802 0027 7640.
 • Umowa będzie zawarta na czas określony tj. 2 lat z możliwością jej przedłużenia.

Wygrywający licytację zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy najmu do złożenia:

 1. oświadczenia Najemcy w formie aktu notarialnego, w którym Najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu, o którym mowa w art. 19d ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610), poprzez przeprowadzenie się wraz z osobami z nim zamieszkującymi do innego lokalu, w którym Najemca będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu używanego na podstawie umowny najmu okazjonalnego lokalu,
 2. oświadczenia, z podpisem notarialnie poświadczonym, właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do „innego lokalu”, o którym mowa w pkt 1, o wyrażeniu zgody na zamieszkanie Najemcy i osób z nim zamieszkujących w tym lokalu. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Najem lokali użytkowych

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „METALOWIEC”
WE WROCŁAWIU PRZY UL. INŻYNIERSKIEJ 17
TEL. 71 3329 300, 71 3329 308, 71 3329 307

OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY
na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego
przy ul. Różanej 4-6, położonego na parterze,
o powierzchni użytkowej 259,50 m2

Specyfikacja istotnych warunków przetargu na wyłonienie najemcy na lokal użytkowy
przy ul. Różanej 4-6.

I Podstawa ogłoszenia przetargu:
Uchwała Zarządu Spółdzielni

II Rodzaj przetargu:
Pisemny nieograniczony – ogłoszenie w prasie lokalnej, na stronie internetowej, na tablicach ogłoszeń w siedzibie zarządu Sp-ni i administracjach osiedli.

III Charakterystyka lokalu:
Lokal użytkowy o pow. 259,50m2 – parter, posiada część handlowo-usługową i zaplecze. Aktualnie w lokalu funkcjonuje żłobek.
Wyposażenie lokalu:
inst.wod.-kan., inst.elektryczna, centralne ogrzewanie, wodomierze z.w., c.w.

IV Wymagania ofertowe:

1. Oferta powinna zawierać opłatę netto za 1m2 (bez VAT i mediów) za całą powierzchnię lokalu oraz sposób użytkowania np. na żłobek.

2. Do ofert należy załączyć następujące dokumenty:

 • aktualny wypis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami,
 • aktualne zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne,
 • pisemne oświadczenie, że nie toczy się postępowanie sądowe, administracyjne, egzekucyjne wobec oferenta,
 • dowód wniesienia wadium (na konto Spółdzielni).
 • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu będącego przedmiotem przetargu.

3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do sprawdzenia danych podanych przez oferenta w ofercie.

4. Wszystkie miejsca w ofercie, w których oferent naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę ze wskazaniem daty dokonanej zmiany .

5. Oferent składa ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej i oznaczonej „Oferta na wynajem lokalu przy ul. Różana 4-6” w terminie do 29.09.2023r.

6. Oferta powinna zawierać oświadczenie oferenta o akceptacji treści umowy stanowiącej załącznik do niniejszej specyfikacji.

7. Określona kwota wadium powinna być wpłacona na konto Wynajmującego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Wymagane wadium w wysokości: 4000 zł, płatne na konto SM „Metalowiec” PKO III O/ Wrocław Nr 78 1020 5242 0000 2802 0027 7640 w terminie jw.

V Nieważność i odrzucenie oferty przez Komisję Przetargową następuje w wypadku:

 • Niespełnienie wymagań określonych w ogłoszeniu prasowym o przetargu i specyfikacji.
 • Brak udokumentowania wpłaty wadium.

VI Przeprowadzenie przetargu:
Komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Prezesa Spółdzielni dokonuje:

 • otwarcia ofert,
 • sporządzenia zestawienia ofert,
 • dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty wg rozdz. VII,
 • sporządzenia protokołu wraz z wnioskiem i przedstawienie go Zarządowi Sp-ni do zatwierdzenia.

VII Kryteria oceny oferty:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty będą uwzględnione:

 1. kryteria rynkowo-ekonomiczne: proponowana cena wynajmu,
 2. termin rozpoczęcia działalności, czy oferowana działalność nie wymaga zmian funkcji lokalu,
 3. zapotrzebowanie członków Sp-ni na rodzaj oferowanych działalności, nieuciążliwych dla mieszkańców – np. brak danej branży.

VIII Sposób zawiadomienia oferentów o wynikach przetargu:
Wynajmujący powiadomi pisemnie o wyniku przetargu wszystkich oferentów. Wynajmujący dokona zwrotu wadium oferentów:

 • których oferty nie zakwalifikowano do przetargu,
 • których oferty nie zostały wybrane – w przeciągu 3 dni roboczych od ogłoszenia wyników przetargu.

W zawiadomieniu wysłanym do oferenta, którego oferta została wybrana, Wynajmujący określi zasadnicze warunki jak: wpłatę gotówkową (kaucję) odpowiadającą 3-miesięcznemu czynszowi, i termin zawarcia umowy.

Po podpisaniu umowy, wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet wpłaty gotówkowej (kaucji). Oferent, którego oferta została wybrana, traci wadium na rzecz Wynajmującego, jeżeli odmówi podpisania umowy na warunkach wynikających ze
specyfikacji przetargowej.

IX Unieważnienie przetargu:
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Sporządziła:
Renata Ciesielska
04.08.23 r.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, przeprowadzenia negocjacji uzupełniających lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

W ofercie prosimy o zamieszczenie klauzuli – zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przetargu:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich – danych osobowych zawartych w mojej ofercie na wynajem lokalu użytkowego dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury przetargowej prowadzonej przez SM ”Metalowiec” z siedzibą we Wrocławiu, ul. Inżynierska 17, zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016r.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „METALOWIEC”
WE WROCŁAWIU PRZY UL. INŻYNIERSKIEJ 17
TEL. 71 3329 300, 71 3329 308, 71 3329 307

OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY
na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego
przy al. Pracy 1A, położonego na parterze,
o powierzchni użytkowej 56,00 m2

Specyfikacja istotnych warunków przetargu na wyłonienie najemcy na lokal użytkowy
przy al. Pracy 1A.

I Podstawa ogłoszenia przetargu:
Uchwała Zarządu Spółdzielni

II Rodzaj przetargu:
Pisemny nieograniczony – ogłoszenie w prasie lokalnej, na stronie internetowej, na tablicach ogłoszeń w siedzibie zarządu Sp-ni i administracjach osiedli.

III Charakterystyka lokalu:
Lokal użytkowy o pow. 56,00m2 – parter, pawilon wolnostojący, posiada część handlowo-usługową i zaplecze. Aktualnie w lokalu funkcjonuje jako sklep ogólnospożywczy.
Wyposażenie lokalu:
inst.wod.-kan., inst.elektryczna, wodomierze z.w

IV Wymagania ofertowe:

1. Oferta powinna zawierać opłatę netto za 1m2 (bez VAT i mediów) za całą powierzchnię lokalu oraz sposób użytkowania np. sklep odzieżowy.

2. Do ofert należy załączyć następujące dokumenty:

 • aktualny wypis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami,
 • aktualne zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne,
 • pisemne oświadczenie, że nie toczy się postępowanie sądowe, administracyjne, egzekucyjne wobec oferenta,
 • dowód wniesienia wadium (na konto Spółdzielni).
 • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu będącego przedmiotem przetargu.

3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do sprawdzenia danych podanych przez oferenta w ofercie.

4. Wszystkie miejsca w ofercie, w których oferent naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę ze wskazaniem daty dokonanej zmiany .

5. Oferent składa ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej i oznaczonej „Oferta na wynajem lokalu przy al. Pracy 1A” w terminie do 29.09.2023r.

6. Oferta powinna zawierać oświadczenie oferenta o akceptacji treści umowy stanowiącej załącznik do niniejszej specyfikacji.

7. Określona kwota wadium powinna być wpłacona na konto Wynajmującego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Wymagane wadium w wysokości: 2000 zł, płatne na konto SM „Metalowiec” PKO III O/ Wrocław Nr 78 1020 5242 0000 2802 0027 7640 w terminie jw.

V Nieważność i odrzucenie oferty przez Komisję Przetargową następuje w wypadku:

 • Niespełnienie wymagań określonych w ogłoszeniu prasowym o przetargu i specyfikacji.
 • Brak udokumentowania wpłaty wadium.

VI Przeprowadzenie przetargu:
Komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Prezesa Spółdzielni dokonuje:

 • otwarcia ofert,
 • sporządzenia zestawienia ofert,
 • dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty wg rozdz. VII,
 • sporządzenia protokołu wraz z wnioskiem i przedstawienie go Zarządowi Sp-ni do zatwierdzenia.

VII Kryteria oceny oferty:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty będą uwzględnione:

 1. kryteria rynkowo-ekonomiczne: proponowana cena wynajmu,
 2. termin rozpoczęcia działalności, czy oferowana działalność nie wymaga zmian funkcji lokalu,
 3. zapotrzebowanie członków Sp-ni na rodzaj oferowanych działalności, nieuciążliwych dla mieszkańców – np. brak danej branży.

VIII Sposób zawiadomienia oferentów o wynikach przetargu:
Wynajmujący powiadomi pisemnie o wyniku przetargu wszystkich oferentów. Wynajmujący dokona zwrotu wadium oferentów:

 • których oferty nie zakwalifikowano do przetargu,
 • których oferty nie zostały wybrane – w przeciągu 3 dni roboczych od ogłoszenia wyników przetargu.

W zawiadomieniu wysłanym do oferenta, którego oferta została wybrana, Wynajmujący określi zasadnicze warunki jak: wpłatę gotówkową (kaucję) odpowiadającą 3-miesięcznemu czynszowi, i termin zawarcia umowy.

Po podpisaniu umowy, wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet wpłaty gotówkowej (kaucji). Oferent, którego oferta została wybrana, traci wadium na rzecz Wynajmującego, jeżeli odmówi podpisania umowy na warunkach wynikających ze
specyfikacji przetargowej.

IX Unieważnienie przetargu:
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Sporządziła:
Renata Ciesielska
04.08.23 r.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, przeprowadzenia negocjacji uzupełniających lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

W ofercie prosimy o zamieszczenie klauzuli – zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przetargu:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich – danych osobowych zawartych w mojej ofercie na wynajem lokalu użytkowego dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury przetargowej prowadzonej przez SM ”Metalowiec” z siedzibą we Wrocławiu, ul. Inżynierska 17, zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016r.

Budowy, remonty, usługi

Brak ofert