Lokale mieszkalne

Najem lokali użytkowych

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „METALOWIEC”
WE WROCŁAWIU PRZY UL. INŻYNIERSKIEJ 17
TEL. 71 33 29 306, 71 33 29 300

OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY
na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego
przy ul. Jemiołowej 28A, położonego na parterze, o powierzchni użytkowej 49,67 m2

Specyfikacja istotnych warunków przetargu na wyłonienie najemcy na lokal użytkowy przy ul. Jemiołowej 28A.

I Podstawa ogłoszenia przetargu:
Uchwała Zarządu Spółdzielni

II Rodzaj przetargu:
Pisemny nieograniczony – ogłoszenie w prasie lokalnej, na stronie internetowej, na tablicach ogłoszeń w siedzibie zarządu Sp-ni i administracjach osiedli.

III Charakterystyka lokalu:
Lokal użytkowy o pow. 49,67m2 – parter – witryny, posiada część handlowo-usługową i zaplecze. Dotychczas w lokalu funkcjonowała pracownia cukiernicza.
Wyposażenie lokalu:
inst.wod.-kan., inst.elektryczna, centralne ogrzewanie, wodomierze z.w. , c.w.

IV Wymagania ofertowe:

1. Oferta powinna zawierać opłatę netto za 1m2 (bez VAT i mediów) za całą powierzchnię lokalu oraz sposób użytkowania np. na gabinet kosmetyczny.

2. Do ofert należy załączyć następujące dokumenty:

 • aktualny wypis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami,
 • aktualne zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne,
 • pisemne oświadczenie, że nie toczy się postępowanie sądowe, administracyjne, egzekucyjne wobec oferenta,
 • dowód wniesienia wadium (na konto Spółdzielni).
 • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu będącego przedmiotem przetargu.

3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do sprawdzenia danych podanych przez oferenta w ofercie.

4. Wszystkie miejsca w ofercie, w których oferent naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę ze wskazaniem daty dokonanej zmiany.

5. Oferent składa ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej i oznaczonej „Oferta przetargowa na wynajem lokalu przy ul. Jemiołowej 28A” w terminie do 21.06.2024r.

6. Oferta powinna zawierać oświadczenie oferenta o akceptacji treści umowy stanowiącej załącznik do niniejszej specyfikacji.

7. Określona kwota wadium powinna być wpłacona na konto Wynajmującego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Wymagane wadium w wysokości: 2000 zł, płatne na konto SM „Metalowiec” PKO III O/ Wrocław Nr 78 1020 5242 0000 2802 0027 7640 w terminie jw.

V Nieważność i odrzucenie oferty przez Komisję Przetargową następuje w wypadku:

 • Niespełnienie wymagań określonych w ogłoszeniu prasowym o przetargu i specyfikacji.
 • Brak udokumentowania wpłaty wadium.

VI Przeprowadzenie przetargu:
Komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Prezesa Spółdzielni dokonuje:

 • otwarcia ofert,
 • sporządzenia zestawienia ofert,
 • dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty wg rozdz. VII,
 • sporządzenia protokołu wraz z wnioskiem i przedstawienie go Zarządowi Sp-ni do zatwierdzenia.

VII Kryteria oceny oferty:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty będą uwzględnione:

 1. kryteria rynkowo-ekonomiczne: proponowana cena wynajmu,
 2. termin rozpoczęcia działalności, czy oferowana działalność nie wymaga zmian funkcji lokalu,
 3. zapotrzebowanie członków Sp-ni na rodzaj oferowanych działalności, nieuciążliwych dla mieszkańców – np. brak danej branży.

VIII Sposób zawiadomienia oferentów o wynikach przetargu:
Wynajmujący powiadomi pisemnie o wyniku przetargu wszystkich oferentów. Wynajmujący dokona zwrotu wadium oferentów:

 • których oferty nie zakwalifikowano do przetargu,
 • których oferty nie zostały wybrane – w przeciągu 3 dni roboczych od ogłoszenia wyników przetargu.

W zawiadomieniu wysłanym do oferenta, którego oferta została wybrana, Wynajmujący określi zasadnicze warunki jak: wpłatę gotówkową (kaucję) odpowiadającą 3-miesięcznemu czynszowi, i termin zawarcia umowy.

Po podpisaniu umowy, wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet wpłaty gotówkowej (kaucji). Oferent, którego oferta została wybrana, traci wadium na rzecz Wynajmującego, jeżeli odmówi podpisania umowy na warunkach wynikających ze
specyfikacji przetargowej.

IX Unieważnienie przetargu:
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Sporządziła:
Renata Ciesielska
05.06.2024 r.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, przeprowadzenia negocjacji uzupełniających lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

W ofercie prosimy o zamieszczenie klauzuli – zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przetargu:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich – danych osobowych zawartych w mojej ofercie na wynajem lokalu użytkowego dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury przetargowej prowadzonej przez SM ”Metalowiec” z siedzibą we Wrocławiu, ul. Inżynierska 17, zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016r.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „METALOWIEC”
WE WROCŁAWIU PRZY UL. INŻYNIERSKIEJ 17
TEL. 71 33 29 306, 71 33 29 300

OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY
na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego
przy ul. Pereca 2, położonego na parterze, o powierzchni użytkowej 6,3 m2

Specyfikacja istotnych warunków przetargu na wyłonienie najemcy na lokal użytkowy przy ul. Pereca 2

I Podstawa ogłoszenia przetargu:
Uchwała Zarządu Spółdzielni

II Rodzaj przetargu:
Pisemny nieograniczony – ogłoszenie w prasie lokalnej, na stronie internetowej, na tablicach ogłoszeń w siedzibie zarządu Sp-ni i administracjach osiedli.

III Charakterystyka lokalu:
Lokal użytkowy o pow. 6,3m2 – parter – witryna, posiada część handlowo-usługową i zaplecze. Dotychczas w lokalu funkcjonowało biuro.
Wyposażenie lokalu:
inst.wod.-kan., inst.elektryczna, centralne ogrzewanie, wodomierze z.w. , c.w.

IV Wymagania ofertowe:

1. Oferta powinna zawierać opłatę netto za 1m2 (bez VAT i mediów) za całą powierzchnię lokalu oraz sposób użytkowania np. na biuro.

2. Do ofert należy załączyć następujące dokumenty:

 • aktualny wypis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami,
 • aktualne zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne,
 • pisemne oświadczenie, że nie toczy się postępowanie sądowe, administracyjne, egzekucyjne wobec oferenta,
 • dowód wniesienia wadium (na konto Spółdzielni).
 • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu będącego przedmiotem przetargu.

3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do sprawdzenia danych podanych przez oferenta w ofercie.

4. Wszystkie miejsca w ofercie, w których oferent naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę ze wskazaniem daty dokonanej zmiany.

5. Oferent składa ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej i oznaczonej „Oferta przetargowa na wynajem lokalu przy ul. Pereca 2” w terminie do 21.06.2024r.

6. Oferta powinna zawierać oświadczenie oferenta o akceptacji treści umowy stanowiącej załącznik do niniejszej specyfikacji.

7. Określona kwota wadium powinna być wpłacona na konto Wynajmującego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Wymagane wadium w wysokości: 1000 zł, płatne na konto SM „Metalowiec” PKO III O/ Wrocław Nr 78 1020 5242 0000 2802 0027 7640 w terminie jw.

V Nieważność i odrzucenie oferty przez Komisję Przetargową następuje w wypadku:

 • Niespełnienie wymagań określonych w ogłoszeniu prasowym o przetargu i specyfikacji.
 • Brak udokumentowania wpłaty wadium.

VI Przeprowadzenie przetargu:
Komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Prezesa Spółdzielni dokonuje:

 • otwarcia ofert,
 • sporządzenia zestawienia ofert,
 • dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty wg rozdz. VII,
 • sporządzenia protokołu wraz z wnioskiem i przedstawienie go Zarządowi Sp-ni do zatwierdzenia.

VII Kryteria oceny oferty:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty będą uwzględnione:

 1. kryteria rynkowo-ekonomiczne: proponowana cena wynajmu,
 2. termin rozpoczęcia działalności, czy oferowana działalność nie wymaga zmian funkcji lokalu,
 3. zapotrzebowanie członków Sp-ni na rodzaj oferowanych działalności, nieuciążliwych dla mieszkańców – np. brak danej branży.

VIII Sposób zawiadomienia oferentów o wynikach przetargu:
Wynajmujący powiadomi pisemnie o wyniku przetargu wszystkich oferentów. Wynajmujący dokona zwrotu wadium oferentów:

 • których oferty nie zakwalifikowano do przetargu,
 • których oferty nie zostały wybrane – w przeciągu 3 dni roboczych od ogłoszenia wyników przetargu.

W zawiadomieniu wysłanym do oferenta, którego oferta została wybrana, Wynajmujący określi zasadnicze warunki jak: wpłatę gotówkową (kaucję) odpowiadającą 3-miesięcznemu czynszowi, i termin zawarcia umowy.

Po podpisaniu umowy, wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet wpłaty gotówkowej (kaucji). Oferent, którego oferta została wybrana, traci wadium na rzecz Wynajmującego, jeżeli odmówi podpisania umowy na warunkach wynikających ze
specyfikacji przetargowej.

IX Unieważnienie przetargu:
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Sporządziła:
Renata Ciesielska
05.06.2024 r.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, przeprowadzenia negocjacji uzupełniających lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

W ofercie prosimy o zamieszczenie klauzuli – zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przetargu:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich – danych osobowych zawartych w mojej ofercie na wynajem lokalu użytkowego dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury przetargowej prowadzonej przez SM ”Metalowiec” z siedzibą we Wrocławiu, ul. Inżynierska 17, zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016r.

Budowy, remonty, usługi